Thema Duurzame ontwikkeling

Beleid en regelgeving

Tweede Duurzaamheidsverkenning

Het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) bracht in juni 2007 haar Tweede Duurzaamheidsverkenning 'Nederland later' uit. Hierin wordt geadviseerd om meer samenhang te brengen in de uitvoering van bestaand beleid. Het gaat dan met name om het beleid voor:

 • wonen en werken
 • stedelijke herstructurering
 • bescherming van Nationale Landschappen
 • bescherming van natuur
 • aanpassing van het watersysteem.

Als gekeken wordt naar de samenhang tussen deze beleidsterreinen, dan zijn doelstellingen op de beleidsterreinen gelijktijdig haalbaar.

 

Persistente problemen

De Duurzaamheidsverkenning noemt verschillende persistente problemen die een belangrijk obstakel vormen voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling:

 • klimaatverandering: overstromingsrisico, wateroverlast, watertekort en verzilting
 • afname van de biodiversiteit
 • afname van de bereikbaarheid van grote steden door bijvoorbeeld files
 • afname leefomgevingskwaliteit
 • verrommeling van het landschap
 • tekort aan aantrekkelijke en betaalbare woonmilieus
 • sociale segregatie
 • achterblijvend vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven.

 

Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling

Deze publicatie bevat de Maatschappelijke Verkenning die is opgesteld in het kader van de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO). De verkenning geeft een beeld van het streven in Nederland naar duurzame ontwikkeling.