Overige wetgeving

Crisis- en herstelwet en m.e.r.

Vanaf 25 april 2013 is de Crisis- en herstelwet (Chw) verlengd voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn de Chw en diverse andere wetten op het omgevingsdomein aangepast. Het zijn aanpassingen om lasten te verminderen, meer flexibiliteit te krijgen in de besluitvorming en praktijkproblemen weg te nemen.

 

Deze aanpassingen zijn geregeld in de Wet van 28 maart 2013. Niet alle wijzigingen treden direct in werking, zo blijkt uit het inwerkingtredingsbesluit. Een aantal wijzigingen treedt gelijktijdig met de noodzakelijke aanpassingen in onderliggende besluiten zoals het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht in werking.


Belangrijkste wijzigingen in de Chw (daarnaast worden sectorale wetten gewijzigd waaronder Wabo, Wro en Nbw 1998)

  • De regeling voor ontwikkelingsgebieden kan behalve voor bestaande stedelijke gebieden ook van toepassing zijn op uitbreidingsgebieden in de Rotterdamse haven. Het aanwijzen van een gebied als ontwikkelingsgebied mag maximaal tien jaar, met het oog op het versterken van duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling.
  • Plannen voor ontwikkelingsgebieden (waarop de speciale regeling van toepassing is waarbij ook tijdelijk – voor tien jaar – mag worden afgeweken van milieunormen) vervallen. Daarvoor in de plaats komen bestemmingsplannen of provinciale inpassingsplannen.

 

Recent is de vijfde tranche van het Uitvoeringsbesluit Chw in werking getreden. Als extra ontwikkelingsgebieden zijn aangewezen of gewijzigd:

  • Havengebied Rotterdam inclusief de Tweede Maasvlakte
  • Dijklaan Bergambacht
  • Blokhoeve Nieuwegein
  • Haarlemmermeer Masterplan Badhoevedorp-Centrum

Aan Bijlage II is toegevoegd:

  • Flevokust Lelystad

 

Chw en m.e.r.
Voor m.e.r. betekent de verlenging van de Chw dat voor meer projecten dan nu het geval is de vereisten voor het beschrijven van alternatieven zijn beperkt en toetsing door de Commissie niet langer verplicht is.

  • Projecten uit bijlage II, die pas na 1 januari 2014 starten.
  • Projecten die nog worden toegevoegd aan Bijlage II met de aanvullingen via de tranches van het Besluit uitvoering Chw.
  • Projecten van nationale betekenis die op grond van artikel 2.18 Chw worden aangewezen.

 

Factsheet Crisis- en herstelwet en m.e.r.