Wat is m.e.r.?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

 

Wat is het doel van m.e.r.?

Het doel van m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
 

Twee nevendoelstellingen:

  • Stroomlijnen van besluitvorming: m.e.r. stroomlijnt verschillende procedures die nodig zijn voor het al dan niet toestaan van die activiteit.
  • Het verbeteren van de milieuattitude: doordat m.e.r. de gevolgen voor het milieu in beeld brengt, is de houding van betrokkenen in positieve zin te beïnvloeden.

 

Milieueffectrapport

Om de doelstellingen te bereiken wordt voor bepaalde projecten en plannen een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin wordt duidelijk welke milieueffecten verwacht worden van het project of plan.

 

Wet- en Regelgeving

M.e.r. is gebaseerd op Europese regelgeving. Er is een richtlijn voor project-m.e.r. en een richtlijn voor plan-m.e.r. (SMB).
In Nederland is m.e.r. geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een Amvb (het Besluit m.e.r.).
Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op m.e.r., zoals de Crisis- en herstelwet (Chw).

 

M.e.r.-procedures

Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

 

M.e.r.-beoordeling

In sommige gevallen moet het bevoegd gezag eerst beoordelen of een MER moet worden gemaakt. In het Besluit m.e.r. staat wanneer een dergelijke 'm.e.r.-beoordeling' aan de orde is. De activiteit en het besluit daarover zijn daarbij bepalend.
Factsheet M.e.r.-beoordeling