Cahiers

De cahiers gaan dieper in op een thema en zijn bedoeld voor de meer ingevoerde lezer, zoals m.e.r.-schrijvers en vakinhoudelijke experts.

M.e.r. en gezondheid

M.e.r. en gezondheid

Vaak is het lastig om te bepalen of gezondheid in m.e.r. een aandachtspunt is en welke informatie nodig is. Op 5 april 2012 organiseerde de Commissie hierover een themamiddag. Methoden om gezondheid in beeld te brengen werden kritisch besproken aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden.

Bestemmingsplan buitengebied & m.e.r.

Bestemmingsplan buitengebied & m.e.r.

Cahier over bestemmingsplannen buitengebied en m.e.r., met een focus op (intensieve) veehouderij. Bij bestemmingsplannen buitengebied is (intensieve) veehouderij vaak een punt van discussie. Het cahier gaat ook kort in op natuur en op participatie.

 

Natuur

Natuur

In een MER worden de gevolgen van een initiatief op het milieu, waaronder de natuur, beschreven. Natuureffecten zijn niet altijd makkelijk te voorspellen. Bovendien bestaat er veel wet- en regelgeving. Het Cahier Natuur beschrijft hoe met effecten op natuur kan worden omgegeaan en hoe rekening gehouden kan worden met wet- en regelgeving. De beoordeling van gevolgen op Natura 2000-gebieden speelt hierbij een belangrijke rol. Verder worden tips, vuistregels en praktijkvoorbeelden gegeven.

Plan-m.e.r. bij structuurvisies

Plan-m.e.r. bij structuurvisies

Met plan-m.e.r. is de laatste jaren veel ervaring opgedaan, maar de komst van de structuurvisie stelt nieuwe eisen. Volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moeten alle overheden een structuurvisie voor hun grondgebied opstellen. Wanneer die het kader vormt voor een activiteit waarvoor de m.e.r.-plicht geldt, of wanneer een passende beoordeling nodig is, moet de overheid een plan-MER opstellen.
De plan-m.e.r. voor structuurvisies blijkt in de praktijk vragen op te roepen over inhoud en proces. In het themacahier zijn de ervaringen op een rij gezet.