Verplicht advies

Wettelijk is vastgelegd dat een advies door de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een MER in de uitgebreide procedure.

Hoe vraag ik advies?

De Commissie ontvangt de adviesaanvraag graag minimaal 3 weken voorafgaand aan de terinzagelegging. U ontvangt dan een bevestiging met informatie over de procedure. Uiterlijk één dag voor de terinzagelegging ontvangt de Commissie graag voldoende exemplaren van de relevante stukken.

 

Wat zijn de adviestermijnen?
De officiële adviestermijn voor verplichte adviezen is zes weken. In overleg bepalen we de exacte planning en termijn.
 

Betrekt de Commissie zienswijzen in haar advies?
Als het bevoegd gezag de zienswijzen in het advies verwerkt wil hebben, heeft de Commissie circa 3 weken nodig om deze te beoordelen en te verwerken. Deze periode wordt in overleg bepaald.

 

Hoeveel stukken moet ik aanleveren?
Bij de start van de adviesprocedure ontvangt de Commissie alle relevante stukken graag digitaal. Dit mag ook via een link zijn.
In overleg wordt bepaald hoeveel papieren exemplaren van de basisstukken (startnotitie, hoofdrapport MER) nodig zijn. De bibliotheek van de Commissie ontvangt in ieder geval graag één papieren exemplaar van de:

  • genoemde basisstukken
  • vergunningaanvraag of het ontwerpplan
  • achtergrondrapporten, bijvoorbeeld bijlagen bij het MER.

 

Uitzonderingen
Bij advisering in de vakantietijd is het voor de Commissie niet altijd mogelijk binnen de termijnen te adviseren. Het secretariaat overlegt dan met het bevoegd gezag welke aanpak het meest voor de hand ligt.

 

Adviestermijnen voor projecten gestart voor 1 juli 2010

Bij projecten waarvan de richtlijnen zijn vastgesteld voor 1 juli 2010 gelden de 'oude' adviestermijnen en regels:

  • Toetsingsadviezen: 5 weken na afronding van de zienswijzen. De Commissie neemt de zienswijzen mee in haar toetsingsadvies. Uitgaande van de gebruikelijke inspraakperiode van 6 weken komt dat neer op 11 weken. Als de inspraak langer duurt, dan verschuift de adviestermijn.