3231. Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt in het kader van het ‘Programma Aanpak Stikstof’ aan uitgebreide natuurprojecten om schade aan natuurwaarden die is ontstaan door het overschot aan stikstof te herstellen. Eén van die projecten is de Westelijke Langstraat. In de Westelijke Langstraat gaan de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk gezamenlijk investeren in de natuur. Naast de bestaande natuurgebieden komt er ongeveer 250 ha nieuwe natuur bij. In de Westelijke Langstraat liggen kansen om bijzondere kwelafhankelijke natuur te ontwikkelen. Hiervoor zijn onder andere aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied nodig. De ontwikkeling van hoogwaardige natuur wordt afgestemd met het belang van wonen, werken en recreëren in het gebied.

De provincie Noord-Brabant gaat voor de plannen in het gebied Westelijke Langstraat een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstellen. Voor de besluitvorming over het PIP wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

04-05-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. drs. R. During
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. D.L.J. Heikens

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 10 Aug 2017