3212. Omgevingsvisie Drenthe

De provincie Drenthe wil de bestaande Omgevingsvisie herzien. De onderwerpen 'energielandschappen', 'sterke steden' en 'vrijetijdseconomie' vragen om nadere uitwerking vanwege actuele maatschappeljike ontwikkelingen. Met de herziening wil de provincie ook anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

01-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. drs. R. During
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. G. Lukken
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Bijgewerkt op: 15 May 2017