3202. Waste to Chemicals, Botlek-Rotterdam

Het Waste-to-Chemicals consortium wil een installatie bouwen in het Rotterdamse Havengebied (Botlek) voor de productie van methanol uit afval. De installatie zal circa 360.000 ton aan niet gevaarlijk huishoudelijk- en bedrijfsafval verwerken en omzetten naar circa 220.000 ton aan methanol. Voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning voor de installatie wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hun taak als bevoegd gezag gemandateerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-01-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waste to Chemicals Consortium

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017