3202. Waste-to-Chemicals, Botlek-Rotterdam

Het Waste-to-Chemicals consortium wil in het Rotterdamse havengebied (Botlek) een fabriek bouwen voor de productie van methanol uit afval. De installatie zal circa 360.000 ton niet-gevaarlijk huishoudelijk- en bedrijfsafval verwerken en omzetten naar circa 220.000 ton methanol. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht. De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-01-2017 Adviesaanvraag

11-05-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De productietechniek voor het zo volledig mogelijk omzetten van afval in methanol is gebaseerd op ervaringen van een fabriek in Canada. De geplande installatie in Rotterdam heeft een tweemaal zo grote productiecapaciteit en zal ook ander afval verwerken als in Canada. Bovendien zijn enkele installatie onderdelen niet eerder in Canada toegepast. De Commissie adviseert om de onzekerheden die hieruit voortkomen voor de bedrijfsvoering goed in beeld te brengen en vraagt expliciet aandacht voor de milieueffecten bij bijzondere en onvoorziene bedrijfsomstandigheden. Bij de opstart, uitgebruikname, storingen, calamiteiten en knelpunten bij gaslevering kunnen de milieueffecten groter zijn dan in ‘normale’ omstandigheden. Met deze informatie kan de provincie een goed onderbouwd besluit nemen over de omgevingsvergunning voor de fabriek.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waste to Chemicals Consortium

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 13 Jun 2017