3200. Bestemmingsplan buitengebied Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek wil het bestemmingsplan Buitengebied actualiseren. Het is de bedoeling om daarbij het vergroten van bestaande agrarische bouwvlakken mogelijk te maken. In een milieueffectrapport zijn de effecten hiervan op met name natuur, geurhinder, landschap en cultuurhistorie onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing

05-01-2017 Adviesaanvraag

22-02-2017 Datum kennisgeving

04-05-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de natuur in de gebieden Gelderse Poort, Korenburgerveen, Bekendelle en Hetter-Millinger Bruc teveel schade ondervindt door de uitstoot van stikstof vanuit agrarische bedrijven. In het bestemmingsplan is om die reden de regel opgenomen dat agrarische bedrijven alleen kunnen uitbreiden wanneer zij met maatregelen als luchtzuivering of modernere stalsystemen de extra uitstoot kunnen voorkomen. Het rapport maakt echter nog niet duidelijk op welke bedrijven zo de extra uitstoot van stikstof voorkomen kan worden en op welke niet. In het rapport mist daarnaast nog informatie over de mogelijke landschappelijke effecten van het plaatsen van plastic tunnels en kassen, kleinschalige windturbines met een maximale hoogte van 15m, zonnepanelen met een maximaal oppervlak van 1000 m2 op de grond en de vestiging van nieuwe kwekerijen. De Commissie adviseert eerst het rapport aan te passen, en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. drs. G. Gabry

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oude IJsselstreek

Bevoegd gezag
Gemeente Oude IJsselstreek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 13 Jun 2017