3192. Mestverwerkingsinstallatie en biomassa energiecentrale in Oss

Beoordelingsadvies
De Commissie is van oordeel dat de beschikbare informatie nog onvoldoende duidelijk maakt of het project belangrijke negatieve milieugevolgen kan hebben. De reden hier voor is dat de werking van de mestverwerkingsinstallatie en biomassaenergiecentrale niet duidelijk omschreven is. Zogenoemde massa- en energiestromen ontbreken. Hier door is het niet mogelijk te controleren of de beschreven milieueffecten (bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geuroverlast) inderdaad beperkt zijn.

De initiatiefnemer heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de informatie aan te vullen.

Procedure en adviezen

Beoordeling

11-01-2017 Adviesaanvraag

21-03-2017 Advies uitgebracht

Advies m.e.r-beoordeling

Persbericht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. S. Bokma
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OOC Beheer B.V.

Bevoegd gezag
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 24 Mar 2017