3188. Windpark Nij Hiddum-Houw

Het samenwerkingsverband Brouwer Windturbines B.V., Windpark A7 B.V. en Nuon Wind Development willen een windpark van in totaal 42 megawatt realiseren bij de Kop van de Afsluitdijk (windpark Nij Hiddum-Houw). De tien bestaande turbines van het huidige park Hiddum-Houw (tezamen 5 megawatt) zullen verdwijnen. Voor het project moet een Provinciaal Inpassingsplan worden vastgesteld door de provincie Fryslân en een omgevingsvergunning worden verleend door de gemeente Súdwest-Fryslân. Voordat Provinciale Staten van Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân hierover een besluit nemen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Fryslân heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

08-12-2016 Adviesaanvraag

20-03-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

31-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijdse toetsing
De Commissie werkt op dit moment aan een tussentijds toetsingsadvies over de paragraaf over de locatiekeuze.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven hoe de locatie Nij Hiddum-Houw zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de provincie Fryslân. De aspecten leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst zijn daarbij van belang. Met deze informatie kan de provincie onderbouwen waarom juist voor deze locatie gekozen wordt en niet voor andere locaties in de provincie. Ook adviseert de Commissie in het rapport een overzicht op te nemen van de verschillende opstellingsmogelijkheden van turbines op de locatie Nij Hiddum-Houw. De milieueffecten van turbineopstellingen kunnen namelijk verschillen, bijvoorbeeld een rustiger beeld voor het landschap of minder vogelslachtoffers. Het rapport biedt hiermee straks een goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 25 Apr 2017