3188. Windpark Nij Hiddum-Houw

Het samenwerkingsverband Brouwer Windturbines B.V., Windpark A7 BV en Nuon Wind Development willen een windpark van 42 megawatt realiseren bij de Kop van de Afsluitdijk (windpark Nij Hiddum-Houw). De bestaande turbines van het huidige park Hiddum-Houw van 5 megawatt zullen worden gesaneerd. Daarnaast is het streven om in een straal van circa 2,5 km vanuit het midden van het huidige Hiddum-Houw nog meerdere (kleine) solitaire windturbines te saneren. Provinciale Staten van Fryslân stellen een Provinciaal Inpassingsplan (hierna: PIP) op voor het windpark. Hiervoor moet een plan-MER worden opgesteld. Daarnaast moet een omgevingsvergunning door de gemeente Súdwest-Fryslân worden verleend voor de windturbines. Hiervoor moet een m.e.r.-beoordeling worden doorlopen. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om direct een MER op te stellen. Omdat zowel een plan- als project-MER moet worden opgesteld, is gekozen voor een gecombineerd plan-/project-MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

08-12-2016 Adviesaanvraag

20-03-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport aan te geven hoe de locatie Nij Hiddum-Houw zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de provincie Fryslân. De aspecten leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst zijn daarbij van belang. Met deze informatie kan de provincie onderbouwen waarom juist voor deze locatie gekozen wordt en niet voor andere locaties in de provincie. Ook adviseert de Commissie in het rapport een overzicht op te nemen van de verschillende opstellingsmogelijkheden van turbines op de locatie Nij Hiddum-Houw. De milieueffecten van turbineopstellingen kunnen namelijk verschillen, bijvoorbeeld een rustiger beeld voor het landschap of minder vogelslachtoffers. Het rapport biedt hiermee straks een goed inzicht in de keuzes voor het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 24 Mar 2017