3188. Windturbinepark Nij Hiddum Houw

Het samenwerkingsverband Brouwer Windturbines B.V., Windpark A7 BV en Nuon Wind Development willen een windpark van 42 megawatt realiseren bij de Kop van de Afsluitdijk (windpark Nij Hiddum-Houw). De bestaande turbines van het huidige park Hiddum-Houw van 5 megawatt zullen worden gesaneerd. Daarnaast is het streven om in een straal van circa 2,5 km vanuit het midden van het huidige Hiddum-Houw nog meerdere (kleine) solitaire windturbines te saneren. Provinciale Staten van Fryslân stellen een Provinciaal Inpassingsplan (hierna: PIP) op voor het windpark. Hiervoor moet een plan-MER worden opgesteld. Daarnaast moet een omgevingsvergunning door de gemeente Súdwest-Fryslân worden verleend voor de windturbines. Hiervoor moet een m.e.r.-beoordeling worden doorlopen. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om direct een MER op te stellen. Omdat zowel een plan- als project-MER moet worden opgesteld, is gekozen voor een gecombineerd plan-/project-MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

08-12-2016 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan de inhoud voor het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 21 Feb 2017