3179. Actualisatie Meerstad

De gemeenten Slochteren en Groningen willen het westelijke deel van het bestemmingsplan Meerstad-Midden actualiseren. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen, namelijk minder woningen, een groter oppervlak water binnen het gebied, het aanpassen van wegen en meer parkeerruimte. Voordat de gemeenten besluiten over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-12-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

08-03-2017 Datum kennisgeving

09-03-2017 Adviesaanvraag

24-04-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de waterkwaliteit van het Woldmeer op dit moment ruimschoots aan de normen voldoet. Dit kan echter in de toekomst veranderen omdat het watersysteem nog in ontwikkeling is. De Commissie adviseert daarom om zo snel mogelijk te starten met de geplande analyse van de totale stikstof- en fosfaatbelasting in het gebied om een goede waterkwaliteit ook voor de toekomst veilig te stellen. Terecht wordt de conclusie getrokken dat de aanleg van Meerstad-Midden geen negatieve invloed heeft op de beschermde natuurgebieden Drentse Aa en het Zuidlaardermeer. Door een natuurvisie op te stellen kan gestuurd worden op het realiseren van een goede ecologische verbinding met het natuurnetwerkgebied Midden Groningen. Het rapport geeft verder een goed beeld van de verkeersafwikkeling, de geluidbelasting op woningen en de luchtkwaliteit. De conclusie van de Commissie is dan ook dat het rapport alle milieu-informatie bevat om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.


Advies reikwijdte en detailniveau
Een goede waterkwaliteit is essentieel voor de ontwikkeling van Meerstad. Daarom moet het rapport een analyse bevatten van de ontwikkeling van de waterkwaliteit, sinds de aanleg van Meerstad. De monitoringsgegevens die al verzameld zijn kunnen daarvoor worden gebruikt. De effecten van een groter Woldmeer kunnen zo goed worden ingeschat. Ook wordt geadviseerd om het meetprogramma uit te breiden zodat er een beter inzicht komt in de fosfaatbelasting van het Woldmeer. 
In het milieueffectrapport vraagt ook het actualiseren van de natuurwaarden in en rond Meerstad aandacht. Het rapport moet informatie gaan geven over de stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden in de omgeving, zoals de Drentsche Aa en over mogelijke effecten op het natuurnetwerk Midden-Groningen en beschermde soorten als vleermuizen en heikikker.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. M. Klinge
dhr. dr. N.P.J. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bureau Meerstad

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen
Gemeente Slochteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Bijgewerkt op: 20 Jul 2017