3137. MIRT-verkenning Varik-Heesselt

De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu willen de hoogwaterveiligheid van de Waal in het gebied op orde brengen met een ‘samenspel’ van dijkverbetering en rivierverruiming. Daarnaast is waterschap Rivierenland in 2015 gestart met een verkennend onderzoek naar de dijkverbetering Tiel - Waardenburg.
In een globaal milieueffectrapport worden eerst verschillende oplossingen onderzocht. Op basis hiervan kiezen de minister en regionale bestuurders een oplossing die daarna uitgewerkt wordt in een specifiek milieueffectrapport. De provincie Gelderland heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen globale milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

15-06-2016 Adviesaanvraag

19-07-2016 Datum kennisgeving

30-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

27-02-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het is nu nog niet duidelijk wat er precies moet gebeuren om de waterveiligheid op orde te brengen. Dit komt onder andere omdat hiervoor nieuwe rekenmodellen zijn. De omvang van de ingreep is zeer bepalend voor de effecten op de omgeving en voor de keuze tussen dijkversterking en/of rivierverruiming. De Commissie adviseert daarom het rapport te benutten om duidelijk te krijgen wat er echt moet gebeuren voor hoogwaterveiligheid. Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde uiterwaarden en veel cultuurhistorische waarde zoals landgoed Neerrijnen. De Commissie vindt het daarom ook belangrijk om te onderzoeken welke kansen er zijn om de natuur en het landschap in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Door de omvang kan het project grote impact op de omgeving en de bevolking hebben. Daarom is communicatie erg belangrijk. Duidelijkheid over de opgave, de doelen en de kansen helpen daarbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr.ir.drs. R.B. Jongejan
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Neerijnen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Gelderland
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting
D03.2 2011: waterkering, dijk
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017