3078. Partiƫle herziening VRM Windenergie Zuid-Holland

Eind 2020 wil de provincie Zuid Holland 735,5 megawatt aan windenergie produceren. Hiervoor zoekt de provincie locaties. Op dit moment zijn er 43 potentiele locaties in de regio Rotterdam en 2 in Nootdorp en Delft. De geselecteerde locaties worden uiteindelijk opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit en in de verordening Ruimte van de provincie. Voordat de Provinciale Staten beslissen over de locatiekeuzes zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-02-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

05-09-2016 Adviesaanvraag

08-11-2016 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

13-02-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie beoordeelt op dit ogenblik het definitieve MER.

Tussentijdse toetsing
De Commissie heeft het MER voor de locatiekeuze voor windturbineparken in de regio Rotterdam, Nootdorp en Delft tussentijds getoetst.
Het rapport laat nog niet zien wat de effecten van meerdere locaties voor windparken samen op natuur en milieu zijn. De Commissie adviseert dit in beeld te brengen in het definitieve MER.

Advies over reikwijdte en detailniveau
De provincie heeft een stappenplan gemaakt om de milieueffecten van windturbines per locatie te onderzoeken en locaties te selecteren. De Commissie vindt dit een goede basis voor het MER. Zij vindt het belangrijk dat het rapport niet alleen de milieueffecten van windturbines op de afzonderlijke locaties beschrijft, maar ook de effecten die combinaties van locaties hebben. Sommige combinaties hebben bijvoorbeeld voordelen voor het landschap (ruimte voor een goed landschappelijk ontwerp) en andere combinaties geven samen mogelijk teveel hinder (geluid, slagschaduw) of natuurschade (vogelslachtoffers).
In haar advies adviseert de Commissie daarom in het rapport een samenhangende milieubeoordeling van de locaties op te nemen, zodat voor- en nadelen van combinaties tijdig in beeld zijn. De provincie kan hier bij de locatiekeuze dan desgewenst rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017