3037. Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater Floriade

De gemeente Almere gaat voor het gebied Centrum Weerwater een omgevingsplan opstellen. Het betreft het terrein van de toekomstige Floriade en de daarbij benodigde ruimte in de omgeving. Het plan maakt zowel de realisatie van het evenement Floriade 2022 als de gebiedsontwikkeling Floriade 2030 mogelijk.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

25-03-2015 Adviesaanvraag

27-03-2015 Datum kennisgeving

07-07-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

09-03-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

09-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport nog niet volledig, zo maakt het rapport onder meer niet duidelijk van welke uitgangspunten bij het verkeer-, geluid- en luchtonderzoek is uitgegaan. Hierdoor is niet te controleren of de effecten goed beschreven zijn. Uit het rapport blijkt al wel dat bij 30% van de nieuwe woningen in Almere Centrum Weerwater-Floriade er sprake zal zijn van (ernstige) geluidhinder vanwege een hoge geluidbelasting door verkeer van de A6. De Commissie adviseert om in het rapport (de effecten van) maatregelen voor geluid te onderzoeken, en te borgen dat het aantal geluidgehinderden beperkt blijft.

Ook zijn de effecten op het NatuurNetwerk Nederland niet goed beschreven. De Commissie vraagt zich af waarom de bouw van 100 woningen, sportvoorzieningen en horeca in de Kasteelomgeving en het ‘Vroege Vogelbos’ weinig natuureffecten zullen hebben.

De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen en pas daarna een besluit te nemen over het omgevingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en ook de aanvulling door de Commissie te laten toetsen.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om op basis van het plan voor de Floriade in 2022 de effecten concreet te beschrijven. De ontwikkeling van de andere deelgebieden en de doorontwikkeling van het Floriadeterrein ná het evenement wil de gemeente overlaten aan de vraag vanuit de markt. Mogelijke ontwikkelingen zijn woningbouw, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Met milieueffectrapportage kan worden onderzocht wat de milieu-randvoorwaarden zijn waarbinnen de gemeente activiteiten kan en wil toestaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Bijgewerkt op: 18 Apr 2017