3035. Peilbesluit IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat wil een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor de periode tot 2050. Met het nieuwe besluit wordt het vaste streefpeil in de zomer vervangen door het zogenoemde flexibel peil. Hiermee kan beter ingespeeld worden op de weersomstandigheden en de behoefte aan zoetwater. Voordat de minister hierover besluit laat zij de milieugevolgen onderzoeken in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

19-05-2015 Adviesaanvraag

21-10-2015 Advies uitgebracht

persbericht

Advies over reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport na te gaan wat voor natuur een optimaal peilverloop in de tijd is bij de uitvoering van het peilbesluit. Daarmee ontstaat inzicht in de mate waarin met het nieuwe peilbeheer ook de natuurdoelen voor het IJsselmeer dichterbij gebracht kunnen worden.
Aandachtspunten zijn hoe overstroming van vogelnesten in het voorjaar kan worden verminderd en het voedselaanbod voor moerasbroedvogels als Roerdomp en Grote Karekiet kan worden vergroot. Ook kan nagegaan worden hoe de groei van waterriet kan worden bevorderd wat goed is voor in het riet broedende moerasvogels en Noordse Woelmuis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 19 May 2017