2598. Sloegebied

De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen herzien voor het Sloegebied. Het Sloegebied is, naast de Kanaalzone Terneuzen, het belangrijkste haven- en industriegebied in de provincie Zeeland. De bestemmingsplannen leggen voor een groot deel het bestaande type bedrijvigheid vast. De bestemmingsplannen maken ook nieuwe bedrijvigheid mogelijk zoals bedrijven in de logistieke, energie en chemiesector. Circa 186 hectare is nog beschikbaar voor nieuwe bedrijven. De gemeenteraden van Borsele en Vlissingen besluiten binnenkort over de bestemmingsplannen. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-11-2011 Adviesaanvraag

25-11-2011 Datum kennisgeving

06-02-2012 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

20-03-2017 Adviesaanvraag

08-06-2017 Advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport op een aantal onderdelen nog niet compleet is. Zo zijn de mogelijkheden voor windenergie  niet onderzocht, terwijl windturbines wel mogelijk zijn via een wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplannen. Ook wordt onder meer de toename van fijn stof en geluid onderschat omdat de effecten ten onrechte vergeleken worden met de situatie waarin de - inmiddels gesloten- kolencentrale nog in werking is. De Commissie adviseert de gemeenten de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat de besluiten over de bestemmingsplannen worden genomen. De gemeenten hebben aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door de Commissie te laten toetsen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het plangebied.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de mogelijkheden die het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt (inclusief uitwerkingsplicht, afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden). Geef daarbij aan hoe dit past binnen de beschikbare milieugebruiksruimte.
  • Robuustheidstoets om na te gaan in hoeverre er milieuknelpunten kunnen optreden bij realisatie van een nucleair cluster en/of elektriciteitscentrale C.GEN en/of Westerschelde Containerterminal en/of aanwijzing van de Schorer-en Welzingepolder tot Natura 2000-gebied.
  • Een Passende beoordeling wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlissingen

Bevoegd gezag
Gemeente Borsele
Gemeente Vlissingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 10 Aug 2017