2598. Sloegebied

De gemeenten Borsele en Vlissingen stellen een nieuw bestemmingsplan op voor het zeehaven- en industrieterrein Vlissingen Oost (het Sloegebied). Het bestemmingsplan legt grotendeels de bestaande bedrijvigheid vast. Maar schept ook het kader voor nieuwe m.e.r. (beoordelings)plichtige ontwikkelingen. Vanwege ruimtedruk en efficiënt ruimtegebruik wordt gekeken naar mogelijkheden om de bestaande (milieu)ruimte in het plangebied zo goed mogelijk te benutten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-11-2011 Adviesaanvraag

25-11-2011 Datum kennisgeving

06-02-2012 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

20-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het plangebied.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de mogelijkheden die het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt (inclusief uitwerkingsplicht, afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden). Geef daarbij aan hoe dit past binnen de beschikbare milieugebruiksruimte.
  • Robuustheidstoets om na te gaan in hoeverre er milieuknelpunten kunnen optreden bij realisatie van een nucleair cluster en/of elektriciteitscentrale C.GEN en/of Westerschelde Containerterminal en/of aanwijzing van de Schorer-en Welzingepolder tot Natura 2000-gebied.
  • Een Passende beoordeling wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlissingen

Bevoegd gezag
Gemeente Borsele
Gemeente Vlissingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017