3211. Bedrijventerrein Honderdland fase 2, gemeente Westland

De gemeente Westland ontwikkelt vanaf 2000 de polder Honderdland als bedrijventerrein voor voornamelijk agrologistieke bedrijven. De eerste fase is reeds gerealiseerd. De gemeente is nu voornemens de tweede fase, ter grootte van circa 55 ha, te ontwikkelen als hoogwaardig bedrijventerrein met een goede infrastructuur. Het terrein omvat een deelgebied voor grootschalige bedrijfsfuncties, een deelgebied met publieksgerichte functies waaronder kantoren, en een deelgebied met vier woningen. Ten behoeve van het bestemmingsplan is een milieueffectrapport en een Passende beoordeling opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing

22-02-2017 Adviesaanvraag

09-03-2017 Datum kennisgeving

21-04-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De keuze voor Honderdland als locatie en de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein voor agrologistieke bedrijven is goed onderbouwd in het rapport. De toename van verkeersgeluid zal beperkt zijn en de geluidhinder door de industrie op het bedrijventerrein is goed beheersbaar door het per kavel toegestane maximale geluidniveau. Door het vertrek van de glastuinbouw neemt de uitstoot van stikstof af, maar door de nieuwe bedrijvigheid neemt deze weer toe. Het milieueffectrapport geeft niet de zekerheid dat het totale bestemmingsplan, dat bedrijven tot maximaal categorie 4.2 toestaat, geen negatieve effecten heeft op stikstofgevoelige planten en dieren in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zoals Solleveld & Kapittelduinen. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen of het plan te beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Westland

Bevoegd gezag
Gemeente Westland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 25 Apr 2017