3204. Windpark Deil

De gemeenten Neerijen en Geldermalsen willen rondom Knooppunt Deil een windpark van 11 windturbines realiseren. Voor het vaststellen van de bestemmingsplannen en benodigde vergunningen wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

08-02-2017 Adviesaanvraag

23-02-2017 Datum kennisgeving

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

10-05-2017 Adviesaanvraag

Toetsing

15-05-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat verschillende opstellingen van windturbines zien en beschrijft de milieueffecten daarvan. De Commissie vindt de gevolgen voor beschermde vogels, zoals grutto’s, en het Gelders Natuurnetwerk nog niet compleet beschreven. Zo is onduidelijk wat de effecten zijn van extra geluidbelasting door de windturbines voor de natuur. In het rapport zijn de landschappelijke effecten van de alternatieven gevisualiseerd, met uitzondering die van het voorkeursalternatief. Hierdoor is nog geen goed beeld beschikbaar van hoe het park er straks uit gaat zien. De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te laten passen en dan pas te besluiten over het park. De gemeenten hebben aangegeven het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wind & Co Projectontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Neerijnen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 19 May 2017