3184. Natuurontwikkeling Uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer willen in de uiterwaarden van de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden natuurwaarden realiseren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, het Gelders Natuur Netwerk en de Nadere Uitwerking Rivierengebied. Voor het project is onder andere ontgronding nodig om het maaiveld te verlagen en een nevengeul aan te leggen. Voor de besluitvorming (in de vorm van een provinciaal inpassingsplan of bestemmingsplannen) wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

02-02-2017 Adviesaanvraag

27-02-2017 Datum kennisgeving

21-04-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Met het project wordt beoogd meerdere doelen voor natuur te bereiken, bijvoorbeeld het verbeteren van de visstand en het creëren van voedsel- en rustgebied voor vogels.
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport eerst de verschillende doelen en de uitgangspunten, bijvoorbeeld veilige dijken en niet teveel hinder voor de scheepvaart, op een rij te zetten. Hiervoor is al veel informatie verzameld.
De volgende stap is na te gaan of er, naast het voorlopige ontwerp, andere manieren zijn om deze doelen te bereiken. Dit kunnen bijvoorbeeld varianten zijn met meer of minder vergravingen in de uiterwaarden of varianten met meer of minder spontane natuurontwikkeling.
De Commissie adviseert om in het rapport de positieve en negatieve effecten van deze varianten op de bestaande natuur, waterhuishouding, bodem, landschap en archeologie te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. R. Speets
mw. drs. N.F.H.H. Vossen
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 25 Apr 2017