3135. Windpark Geefsweer te Delfzijl

Millenergy wil in de gemeente Delfzijl, tussen Geefsweer en Wagenborgen, een windpark ontwikkelen van 40 tot 80 MW. Het park zal de westelijke grens vormen van het concentratiegebied voor grootschalige windenergie dat de provincie Groningen eerder bij Delfzijl heeft aangewezen. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning verleent, zijn de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-05-2016 Adviesaanvraag

22-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

27-05-2017 Adviesaanvraag

14-06-2017 Datum kennisgeving

26-07-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

27-07-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het milieueffectrapport.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft een nagenoeg volledig beeld van de milieugevolgen van het windpark. Zo wordt duidelijk waarom de initiatiefnemer kiest voor een opstelling in twee lijnen en wat die opstelling betekent voor bijvoorbeeld de geluidbelasting, het landschap en de energieopbrengst. Op slechts twee punten ontbreekt informatie. In het rapport is geraamd hoeveel vogels en vleermuizen sterven omdat ze in aanvaring komen met de windturbines van het park. Hoeveel slachtoffers er in totaal vallen door álle windparken rondom Delfzijl, wat dat betekent voor de betreffende populatie en of het aantal slachtoffers kan en moet worden beperkt, is slechts ten dele onderzocht. Voor vogels is alleen gekeken naar soorten die in de omliggende Natura 2000-gebieden bescherming genieten. Voor vleermuizen ontbreekt het totaalbeeld geheel. De Commissie adviseert de provincie pas een besluit te nemen over dit windpark nadat het rapport op deze punten is aangevuld. De provincie heeft aangeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport een overzicht te geven van mogelijke opstellingen van turbines binnen het plangebied. Bijvoorbeeld, ten westen van het gebied liggen relatief veel woningen. De Commissie adviseert daarom in het rapport een parkontwerp op te nemen waarbij de afstand tot deze woningen zo groot mogelijk gemaakt wordt. Hiermee wordt duidelijk hoe effecten op de leefomgeving zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Vergelijk vervolgens de effecten van de verschillende turbine-opstellingen op de leefomgeving, het landschap, de natuur en de energieopbrengst. Hiermee wordt duidelijk hoe de windturbines vanuit milieuoogpunt het beste binnen het gebied opgesteld kunnen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. J. Hugtenburg
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Millenergy vof

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Bijgewerkt op: 15 Aug 2017