3061. Sluis Kornwerderzand

De Provincie Fryslân is initiatiefnemer voor de realisatie van vergroting van de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Daarmee zal de sluis geschikt worden voor grotere schepen (beroepsvaart en grote jachten). De aanpassing van de sluis gaat gepaard met verdieping van een aantal vaargeulen in het IJsselmeer. Voor deze aanpassingen is een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Sudwest-Fryslân nodig. Voor de besluitvorming hierover wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

08-06-2015 Adviesaanvraag

24-09-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

03-01-2017 Adviesaanvraag

13-02-2017 Datum kennisgeving

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

31-03-2017 Adviesaanvraag

Toetsing

03-04-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat afhankelijk van de oplossing voor het sluiscomplex die gekozen wordt, het landschap en cultuurhistorische waarden (historische sluisgebouwen en kazematten) anders beïnvloed worden. De Commissie vindt dat het rapport dit effect goed beschrijft. De effecten van de aanlegwerkzaamheden op beschermde natuur, vooral watervogels, zijn nog onvoldoende duidelijk. De Commissie adviseert deze informatie alsnog in beeld te brengen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. De gemeente heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport de mogelijke varianten voor de uitbreiding van het complex en voor de verdieping van de vaargeulen te onderzoeken. Deze varianten verschillen in de milieueffecten. Het is belangrijk dat de gemeente hier rekening mee kan houden.
De Commissie vraagt speciale aandacht voor de effecten op cultuurhistorische waarden. Op het sluiscomplex zijn namelijk diverse monumenten aanwezig, waaronder de sluizen zelf en een aantal kazematten.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. A.J. Bliek
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Súdwest-Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017