Wat biedt de Commissie?

De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijk adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming rond een project of plan. Dit doet het bevoegd gezag. Zelf schrijft de Commissie geen MER. Dit doet de initiatiefnemer van een m.e.r.-plichtige activiteit. Of die laat dit doen door een adviesbureau.


De Commissie kan of moet advies geven:

  • Bij de start van een m.e.r.-procedure: 
    Welke informatie moet in het MER. Dit is een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER.
  • Als het MER geschreven is: 
    Bevat het MER alle informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij een besluit. Dit is een toetsingsadvies.

Ook kan de Commissie, nog voor de officiële start van de procedure, meedenken over de meest logische en effectieve opzet van de m.e.r.-procedure. Daarnaast kan het bevoegd gezag om een tussentijds advies vragen.

Er zijn twee m.e.r.-procedures:

De Commissie kan in beide procedures adviseren met een advies over reikwijdte & detailniveau en/of met een toetsingsadvies.

Wettelijk is vastgelegd dat een advies door de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een MER in de uitgebreide procedure. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.

 

Onafhankelijkheid
Het is belangrijk dat de Commissie geen enkele betrokkenheid heeft bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer. Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen adviseren aan overheden is de Commissie geen onderdeel van de overheid maar een stichting.
Protocol onafhankelijkheid werkgroepleden

 

Werkgroep
Per procedure stelt de Commissie een werkgroep samen. Hiervoor huurt zij deskundigen in die werkzaam zijn bij overheden, universiteiten, adviesbureaus en bedrijfsleven. Zij worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis.
De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Werkgroepleden mogen niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert. Daarom moet het bevoegd gezag akkoord gaan met de samenstelling van de werkgroep.
Lees ook de factsheet Advies van de Commissie m.e.r.

 

Veel kennis over de m.e.r.-praktijk

De Commissie heeft veel kennis over de m.e.r.-praktijk. Deze kennis verspreidt zij onder andere via de website, nieuwsbrief, factsheets, cases en in cahiers. Daarnaast organiseert de Commissie regelmatig  themabijeenkomsten en verzorgt zij workshops en lezingen.
Naar de Publicaties
 

De Commissie Internationaal

Ook buiten Nederland brengt de Commissie adviezen uit, meestal in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In lijn met het programma van dit ministerie gaat in het internationaal advieswerk niet alleen aandacht uit naar milieueffecten maar ook naar sociale en economische gevolgen, bijvoorbeeld voor de levensstandaard van lokale bewoners.
Meer over het internationale advieswerk